Bukal Ng Tipan Prayer

God of Creation,

Salamat sa kagandahan sa aming loob,

sa aming kapwa at sa kalikasan.

 Nawa’y mapapurihan Ka namin habang pinagyayaman

 ang kagandahang nagmula sa Iyo.

 

God of Community,

Hindi mo ninais na kami ay mag isa.

Salamat sa kapatiran

Nawa masalamin rin ang iyong mukha sa aming

Pinag isang pamumuhay

God of Mission

Pinagkatiwalaan mo kami

na makibahagi sa Iyong pangarap .

Magdamayan nawa kami

sa pagtataguyod ng isang simbahang may pakikisangkot

sa buhay ng bawat isa at sa mundo.

 

God of Celebration

Lagi naming ipagdiriwang ang saya ng pagsunod

sa Iyo Ama, Anak at Espiritu Santo.

AMEN